İŞTE MERAK EDİLEN GEREKÇELİ KARAR

İşte merak edilen gerekçeli karar

İzmit Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde, İzgaz’ın şebekesinin yapımında görevi kötüye kullandığı gerekçesiyle 6 yıl 3 ay hapis cezası onan Yargıtay’ın gerekçeli kararına ulaştık

İzmit Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde İzgaz’ı ilimizde kurarak hava kirliliğini bir nebzede olsa önleyen duayen siyasetçi Sefa Sirmen, 6 yıl 3 aylık hapis cezası Yargıtay 11. Ceza Dairesi tarafından onunca Kandıra Kapalı Cezaevi’ne teslim edilmiş, cezasını çekmeye başlamıştı. Bugün Sirmen’in cezaevine girişinin 4’üncü günü. Bilindiği üzere 2002 yılında İzgaz şebekesi yapılırken görevi kötüye kullandığı, ihalede usulsüzlük yapıldığı ve zimmete para geçirildiği iddialarıyla dönemim belediye başkanları Sefa Sirmen ve Hikmet Erenkaya dahil 15 kişi hakkında dava açılmış, yıllar süren davada 2011 yılında sanıklar hakkında beraat kararı verilmişti. Ancak Yargıtay, kamunun zarar uğratıldığı gerekçesiyle Sirmen ve Erenkaya ile ilgili kararı bozmuştu.

 


Zaman zaman AKP ile yakınlaşması dikkatlerden kaçmayan ve seçim dönemlerinde karşı karşıya geldiği Sefa Sirmen’e yönelik cephe almasıyla bilinen Hikmet Erenkaya’nın İzgaz davasından sıyrılacağı, ceza almayacağı yönünde bir kanı mevcut

 

ZİYARETÇİ AKINI OLACAK

Bunun üzerine 2 isim tekrar yargılanmaya başlamıştı. Kocaeli 1. Ağır ceza Mahkemesi Erenkaya ve Sirmen hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası vermişti. Kararı temyize gönderen Erenkaya hakkında şirketle ilişkisinin tekrar araştırılması yönünde karar çıkarken Sirmen’in hapis cezası onanmıştı. Bunun üzerine cezaevine giren Sirmen, tek kişilik koğuşta kalmaya başlamıştı. Sirmen’in cezaevine girmesinin ardından destek mesajları yağmış, kararın siyasi olduğu düşünülmüştü. Sirmen’in bu hafta ziyaretçi trafiği yaşaması bekleniyor. Başta Şişli eski Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül olmak üzere, çok sayıda CHP’li bu hafta cezaevine giderek Sirmen’e moral verecek. Sirmen cephesinde bu gelişmeler yaşanırken, Yargıtay 11. Ceza Dairesi’nin Sirmen ve Erenkaya ile ilgili gerekçeli kararı elimize geçti. Öte yandan kararda dikkat çeken bir diğer ayrıntı da dönemin genel sekreter Yardımcısı Ali Kemar Yaşar’ın da isminin geçmesi. Kendisi vefat eden Yaşar’ın yerine mirasçılarının davaya dahil edildiği görülüyor.

 

T.C.

YARGITAY

11. Ceza Dairesi

                                                                                                                                                                                                    BOZMA ÜZERİNE

TÜRK MİLLETİ ADINA

Y A R G I T A Y    İ L A M I

 

Esas No  : 2016/1589    

Karar No  : 2016/4821

Tebliğname No       : 5 - 2015/296424

 

İNCELENEN KARARIN;

MAHKEMESİ : Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi

TARİHİ    : 17/02/2015

NUMARASI     : 2014/217 (E) ve 2015/44 (K)

SANIKLAR      : Mehmet Sefa SİRMEN, Hikmet ERENKAYA, Ali Kemal YAŞAR,

SUÇ : Zimmet

HÜKÜM   : Sanıklar Mehmet Sefa Sirmen ve Hikmet Erenkaya hakkında mahkumiyet

                 Sanık Ali Kemal Yaşar hakkında davanın düşürülmesi

TEMYİZ EDEN        : Sanıklar Mehmet Sefa Sirmen ve Hikmet Erenkaya müdafii,  sanık Ali Kemal Yaşar mirasçıları Elif Büşra Sezgin ve Beyza Yaşar vekilleri

TEBLİĞNAMEDEKİ DÜŞÜNCE      : Ret, Onama, Bozma

 

I) Sanık Ali Kemal Yaşar mirasçıları Elif Büşra Sezgin ve Beyza Yaşar vekillerinin sanık Ali Kemal Yaşar hakkında verilen hükme yönelik temyiz itirazlarının incelenmesinde;

Derhal beraat kararı verilmesi gereken haller dışında kamu davasının durmasına veya düşürülmesine dair hükümleri temyizde sanıkların hukuki yararı bulunmadığından vaki temyiz isteminin 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK'nun 317. maddesi uyarınca istem gibi REDDİNE,

II) Sanık Mehmet Sefa Sirmen müdafiinin temyiz itirazlarının incelenmesinde;

5237 sayılı TCK’nun 53. maddesinin uygulanmasında, Anayasa Mahkemesinin 08.10.2015 gün 2014/140 Esas, 2015/85 sayılı iptal kararı ile birlikte infaz aşamasında gözetilmesi mümkün görülmüş, anılan maddenin 5. fıkrasında düzenlenen hak yoksunluğunun, hükmedilen cezanın yarısından az olamayacağının gözetilmemesi aleyhe temyiz bulunmadığından bozma sebebi yapılmamıştır.

Bozmaya uyularak, toplanan deliller karar yerinde incelenip yüklenen suçun sübutu kabul, soruşturma ve kovuşturma sonuçlarına uygun şekilde vasfı tayin, cezayı artırıcı, azaltıcı sebeplerin nitelik ve derecesi takdir kılınmış, savunmaları inandırıcı gerekçelerle reddedilmiş, 01.06.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 7 ve 5349 sayılı Kanunla değişik 5252 sayılı Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 9. maddeleri uyarınca mahkemece 765 ve 5237 sayılı Yasa hükümleri olaya uygulanmak suretiyle lehe hüküm belirlenerek sonucuna göre karar verilmiş ve incelenen dosyaya göre hükümde eleştiri dışında bir isabetsizlik görülmemiş olduğundan, sanık müdafiinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün istem gibi ONANMASINA,

III) Sanık Hikmet Erenkaya müdafiinin temyiz itirazlarına gelince;

1) İzmit Belediye Meclisince ve Riyaset Makamınca doğalgaz dağıtımının planlı, programlı ve etkin bir biçimde sağlanması, işletilmesi, doğalgazı almak ve satmak amacıyla kurulan İZGAZ (İzmit Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret) A.Ş'nin İzmit Büyükşehir Belediyesi kuruluşu ve sermayesinin % 99.86’sının belediyeye ait olduğu, İzmit Doğalgaz Dağıtım Şebekesi Projesi için gerekli rekabet ortamı sağlanmadan ve yüksek fiyatla bir konsorsiyum ile sözleşme imzalandığı, çelik vanaların teknik spesifıkasyonları oluşturulmadan temin edildiği, 12 adet çelik borunun döşendikten sonra imalatına ait test raporlarının düzenlendiği, aynı kanala çift boru yerleştirilmesi sebebiyle maliyet düştüğü halde fiyatlara yansıtılmadığı, dahili tesisat malzeme fiyatlarının yüksek olması, hakedişler ile eklerindeki şantiye kayıtlarının farklı olduğu, yüklenici firma ile kontrol eden firmanın aynı olduğu, mobilizasyon kaleminin hangi işleri kapsadığı ve hangi işlere karşılık verileceğinin belirtilmediği, asfalt işi belediyeye ait olduğu halde firmaya bu kalemde ödeme yapıldığı, bazı kalemlerde nakliye başlığında mükerrer ödemeler yapıldığı, malzeme gelmeden ve kontrolü yapılmadan 8 ay önce parasının ödendiği, malzeme temini ve işçilikte aynı işler iki kez tarifelendirildiğinden mükerrer fiyat belirlendiği, vana odalarına ilişkin gerekli belgeler sağlanmadan ödeme yapıldığı, müteahhit kârının %25 olması gerekirken sonradan oluşturulan bazı iş kalemleriyle %45'e çıkarıldığı, işletim hakkının Danıştay incelemesinden geçirilmeden ve bedel alınmadan Dogaz A.Ş'ye devredilmesi suretiyle şirketin gelir kaybına neden olunduğu, Hazine Müsteşarlığının bilgisi dışında borçlanıldığı, alınan kredinin yüklenici firma tarafından yapılması gereken fakat yapılmayan işlerden düşülerek geri ödenmesi, oluşan borcun vadesinde ödenmediği için faiz ödenmesine sebep olunduğu, şartname ve sözleşmelere aykırı olarak düzenlenen hakedişler ile fiktif ve haksız ödemeler yapıldığı ayrıca garantör sıfatıyla kredi geri ödemelerini yapmak zorunda kalan hazinenin zarara uğratıldığının iddia olunması, sanığın 27.03.1994-18.06.2002 tarihleri arasında Saraybahçe Belediye Başkanı olarak büyükşehir belediye meclis üyeliği, 31.03.1993-17.11.1994 arası İzgaz A.Ş. yönetim kurulu üyesi, 17.11.1994-09.06.1999 tarihleri arasında İzgaz A.Ş. yönetim kurulu başkan yardımcısı olarak görev yapması, şirketin 01.04.1993 günlü yönetim kurulu toplantısında yönetim kurulu üyelerinden M. Sefa Sirmen, Murat Sirmen ve Şeref Şeneler'e imza yetkisi verilmesi, Kocaeli Ticaret Sicil Memurluğunun şirketin 27.03.1998 tarihli genel kurulunun tescil edildiğine ilişkin duyuruda şirketin temsilinin Kocaeli 4. Noterliğinin 19.12.1994 tarih ve 33800 yevmiye numaralı aynen sari olduğunun belirtilmesi karşısında, gerçeğin kuşkuya yer bırakmayacak biçimde belirlenebilmesi bakımından, İzgaz A.Ş.'nin karar defteri, varsa şirkete ait iş bölümünü gösteren belgeler ve anılan noter belgesinin temini ile olay tarihinde yürürlükte bulunan 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu 365 ve 370. maddeleri çerçevesinde sanığın şirketi temsil ve ilzama yetkisi bulunup bulunmadığı tespit edilip, elde edilen tüm deliller birlikte değerlendirilerek isnad edilen zimmet suçuna ne şekilde iştirak ettiğine ilişkin sübut delilleri de karar yerinde gösterilip sonucuna göre sanığın hukuki durumunun takdir ve tayini gerekirken eksik soruşturma ile yazılı şekilde hüküm kurulması,

2) Kabul ve uygulamaya göre de;

a) 5237 sayılı TCK’nun 53/5. maddesinde düzenlenen hak yoksunluğunun, hükmedilen cezanın yarısından az olamayacağının gözetilmemesi, yasaya aykırı,

b) 5237 sayılı TCK’nun 53. maddesinin uygulanmasında, Anayasa Mahkemesinin 08.10.2015 gün 2014/140 Esas, 2015/85 sayılı iptal kararı ile birlikte yeniden değerlendirilmesinde zorunluluk bulunması,

 

 

 

Bozmayı gerektirmiş, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK'nun 321. maddesi uyarınca istem gibi BOZULMASINA, 5237 sayılı TCK’nun 53/5. maddesinde düzenlenen hak yoksunluğu açısından kazanılmış hakkın saklı tutulmasına, 25.05.2016 gününde oybirliği ile karar verildi.

 

Başkan                  Üye                              Üye                          Üye                      Üye

H.EKEN               B.KARADAĞ             H.KESKİN              B.AKÖZ              S.BAYINDIR

20950 defa okundu.

YORUMLAR

  • Toplam 16 Yorum

DİĞER HABERLER

Çıkarın kemerini, atın nezarete

Çıkarın kemerini, atın nezarete

Darbe dönemlerinde ve sıkıyönetim uygulamalarında meydanın ne zor günler geçirdiğini, “Doğruyu” yazsa bile nasıl suçlandığını hepimiz yaşadık

CHP’ye göre gündem yok... 2 haftada bir toplanacaklar..!

CHP’ye göre gündem yok... 2 haftada bir toplanacaklar..!

Ana muhalefet partisi CHP’nin il ve ilçe örgütlerinde çok sık sorun yaşanıyor

KOTO Allah’a emanet..!

KOTO Allah’a emanet..!

1800’lü yılların sonunda kurulan Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) kuşkusuz bu kentin bel kemiği

Özdağ soruları Yılmaz’ı terletti

Özdağ soruları Yılmaz’ı terletti

KOTO Başkan Vekili Zihni Yılmaz, meclis toplantısı sonrasında basın mensuplarının sorularını cevapladı. Başkan Murat Özdağ’ın tutukluluğu hakkındaki sorular Zihni Yılmaz’ı bir hayli terletti

Adıgüzel, darbeyi lanetledi

Adıgüzel, darbeyi lanetledi

Kandıra 2 Nolu T Tipi Cezaevi’nde yatmakta olan Ömer Adıgüzel, 15 Temmuz’daki darbe girişimini lanetledi

Tüpraş mahkemesi yeniden başlıyor

Tüpraş mahkemesi yeniden başlıyor

Tüpraş ile Saski arasında uzun zamandır devam eden ve son olarak Ankara’ya gönderilen su kullanım davası yeniden Körfez’e geldi

KÖŞE YAZARLARI

VEFAT EDENLER